مصطفی مسیبی

رئیس هیات مدیره

شاهین فارسی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

علیرضا شاپوری

عضو هیات مدیره